trešdiena, 2016. gada 9. marts

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no vairākām daļām. Algas nodoklis tiek maksāts no maksātāja mēneša apliekamajiem ienākumiem, to aprēķina un maksā darba devējs. Nodoklis par ienākumiem, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodoklis no citiem ienākuma avotiem jāmaksā saimnieciskās darbības veicējiem. Nodoklis par ienākumu jāmaksā akciju, kapitāla daļu, paju, ieguldījumu personālsabiedrību, ieguldījumu fondu apliecību un citu vērtspapīru īpašniekiem. Par parādzīmju, noguldījumu sertifikātu, komercsabiedrību emitētu īstermiņa parāda instrumentu un citu naudas instrumentu, kas tiek tirgoti naudas tirgos, vērtības pieaugumu, arī jāmaksā nodoklis par ienākumu. Nekustamo īpašumu pārdevējiem un pircējiem, par intelektuālo īpašumu un ieguldījumu zeltā un citos dārgmetālos, kas ir darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā, jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis.

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka procentuālo ienākuma nodokļa lielumu. Piemēram, no gada apliekamā ienākuma jāmaksā 23 %, ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, tiek aplikts ar 10 %, kapitāla pieaugums – 15 % ienākuma nodokļa.

Pastāv diferencēts neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi. Atvieglojumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanā pienākas tiem, kuru aizgādībā ir nepilngadīgi bērni, mazbērni, brāļi vai māsas, bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst vispārizglītojošo, profesionālo vai augstāko vai speciālo izglītību, laulāto, vecākiem, vecvecākiem, ja tie ir nestrādājoši.